HOME|CONTACT

 

Kortdurend onderzoek, Psycho-educatie, Spelbegeleiding of begeleiden van kinderen en jongeren.

 

Begeleiden van kinderen en jongeren in het oefenen van eerder aangeleerde vaardigheden.

Naast therapie biedt Spelend Groeien ook begeleiding aan kinderen & jongeren om hun zelfredzaamheid te vergroten. U kunt hierbij denken aan het groeien op het gebied van sociale zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren. Kinderen en jongeren met een beperking hebben vaak tijd en herhaling nodig om eerder aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Ik kan hen begeleiden om deze eerder aangeleerde vaardigheden samen te oefenen in hun dagelijks leven. Denk hierbij aan het oefenen van praktische vaardigheden als:

 • Oefenen in het begrijpelijk maken van zichzelf naar zijn of haar omgeving.
 • Oefenen in het zelf initiatief nemen.
 • Oefenen je op een gepaste manier te uiten.
 • Oefenen hoe je problemen op kunt lossen en besluiten kunt nemen.
 • Oefenen in aanbrengen van structuur of regie.

 

Praktische vaardigheden worden geoefend met als doel kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun dagelijks leven. U kunt dit zien als een vervolg op eerder aangeleerde nieuwe vaardigheden binnen een behandeling.

(Bovenstaande begeleiding mag bekostigd worden vanuit PGB)

Volgende kortdurende onderzoeken zijn mogelijk:

 • Onderzoek spelontwikkeling

 • Belevingsonderzoek

 • Onderzoek sociaal emotionele ontwikkeling

 • Advies voor school of instelling.

 

Onderzoek spelontwikkeling:

 • Wanneer u twijfels of vragen hebt over de spelontwikkeling van uw kind.
 • Wanneer u een advies wilt om de spelontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen stimuleren.
 • Wanneer u wilt dat de mensen die met uw kind werken een advies krijgen om de spelontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

 

In drie sessies wordt de spelontwikkeling in kaart gebracht en een mondeling advies gegeven. (mogelijk voor elke leeftijd)

Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • Wanneer u twijfels of vragen hebt over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind.
 • Wanneer u deze goed in beeld wilt hebben om er zo goed mogelijk rekening mee te kunnen houden in de opvoeding en omgang met uw kind.
 • Wanneer u een advies wilt over hoe u uw kind sociaal-emotioneel kunt laten groeien.

 

In drie sessies wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht en een mondeling advies gegeven. (mogelijk voor elke leeftijd)

Belevingsonderzoek:

Als u zich zorgen maakt en zich afvraagt of het wel goed gaat met uw kind. In uw ogen is er niet direct iets gebeurd waaraan u dit kunt herleiden maar u twijfelt, en heeft zorgen. In een kortdurend onderzoek van drie spelsessies, wordt middels spelobservaties, beeldcommunicatie technieken, gesprekken en soms kleine opdrachten de belevingswereld van uw kind in beeld gebracht. Wat gaat er in zijn/haar hoofd om en hoe voelt hij/zij zich? In een oudergesprek wordt dit teruggekoppeld aan u.

Samen kijken we naar gedrag waarover u zich zorgen maakt en of we dit nu beter kunnen plaatsen, nu we meer zicht hebben op de beleving van uw zoon of dochter. Wanneer dat lukt, weten we ook wat er nodig is om te zorgen dat hij of zij beter in zijn of haar vel komt te zitten. Soms is dat iets kleins, iets in de opvoedingsaanpak maar soms is er ook meer hulp, ondersteuning of onderzoek nodig.

Verslag

Op verzoek kan een verslag worden gemaakt van een onderzoek. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
 

Psycho-educatie

Kinderen/jongeren/volwassenen met een diagnose ervaren in het dagelijks leven beperkingen; ze voelen zich anders dan anderen. Dit kan vragen oproepen omdat onduidelijk is wat de diagnose precies inhoudt. Vragen die voor ouders soms niet of moeilijk te beantwoorden zijn. Het overzien van de gevolgen van deze diagnose voor het persoonlijk leven en de omgeving is vaak moeilijk te overzien. Door psycho-educatie is het mogelijk meer te leren over jezelf, de diagnose, en hoe je hier mee om kunt gaan.

Psycho-educatie heeft als doel kinderen, jongeren en volwassenen inzicht te geven in hun diagnose. Hierdoor kan er inzicht komen in de mogelijkheden en onmogelijkheden die deze diagnose met zich meebrengt in hun dagelijks functioneren. Kennisvergroting over de stoornis, in combinatie met tips, helpen de last van de stoornis te verminderen waardoor er een begin gemaakt kan worden met het accepteren van de stoornis.

Spelbegeleiding

(spelbegleiding mag bekostigd worden vanuit PGB omdat het gaat om het oefenen van vaardigheden in de omgang met andere kinderen)

Spelen 

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van kinderen. Spelen is leren. Een kind doet via spel ervaringen op en maakt vaardigheden eigen die hij/zij als volwassene nodig heeft. Spelen stimuleert diverse ontwikkelingsgebieden. Zoals de zintuiglijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociale ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. Spelen is een goed middel voor kinderen om zichzelf te uiten en dingen die zij mee maken te verwerken. Spelen is de manier voor kinderen om kennis en ervaring over de buitenwereld op te doen en grip te krijgen op de wereld om hen heen. Kortom spelen is belangrijk!
 

Wat is spelbegeleiding

Spelbegeleiding kan ingezet worden om de spelontwikkeling van je kindje te stimuleren. Soms zijn de omstandigheden zo dat spelen even niet vanzelf gaat en je daarin begeleiding nodig hebt om nieuwe spel vaardigheden eigen te maken. Merk je dat je kindje om wat voor reden dan ook niet verder komt in zijn of haar spelontwikkeling dan kan spelbegeleiding helpen.

Wanneer kan spelbegeleiding ingezet worden

 • kinderen waarbij de spelontwikkeling vertraagd verloopt of stagneert;
 • kinderen met een achterstand in hun spelontwikkeling;
 • kinderen met ADHD waardoor er weinig rust is om tot spel en diepgang in spel te komen;
 • kinderen met problemen in de prikkelverwerking waardoor geconcentreerd spelen lastig word;
 • kinderen met een verstandelijke beperking;
 • kinderen met een autismespectrumstoornis;
 • kinderen met een emotionele achterstand;
 • kinderen die door een lichamelijke beperking moeilijker tot spel kunnen komen.

 

Hoe verloopt de spelbegeleiding

Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats om de spelbegeleidingsvraag te verduidelijken. De spelbegeleidster kan indien gewenst eerst het spelniveau van uw kindje goed in beeld brengen en vanuit daar kijken wat de mogelijkheden zijn van je kindje. De spelontwikkeling kan zowel 1 op 1 als in groepjes gestimuleerd worden in een aantal overeengekomen sessies. De spelbegeleidster kan ook een speladvies geven zodat de naaste omgeving daarmee aan de slag kan. Het doel is altijd om de spelontwikkeling te stimuleren zodat uw kindje zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Waar kan spelbegeleiding plaatsvinden

 • thuis
 • op school
 • op instelling

 

"Mijn dochter is lichamelijk beperkt in haar mogelijkheden. Ze wil net als elk kind kunnen spelen en ik weet ook hoe belangrijk dit voor haar is. Toch werkt haar lichaam niet mee. Marieke heeft ons geholpen met adviezen waardoor ze nu beter bij haar speelgoed kan en het minder omvalt. Dit zorgt voor minder frustratie waardoor ze nu meer kan genieten."